Site logo

בהרצה

הסכם רישיון שימוש בחומרים: תרומת חומרים למזרחיון

אני הח"מ על מסמך זה מצהיר בזאת כי אני מעניק לארכיון "מזרחיון: הארכיון העממי הדיגיטלי למאבקים חברתיים"  ו/או לכל גורם אחר מטעמו (להלן: "הארכיון")  רישיון לעשות כל שימוש בתמונות או בצילומים מכל סוג שהם ו/או בכל חלק מהם כמפורט בטופס המצורף או  החומרים שהעלתי כעת לאתר הארכיון או לפלטפורמה אחרת שלו (להלן: "החומרים" ), באופן לא בלעדי, בלתי ניתן לביטול ושאינו מוגבל בזמן ו/או בסוגי מדיות ו/או פלטפורמות ו/או איזור גיאוגרפי ו/או שימושים, במסגרת כל פעילות הארכיון, ללא תמורה ו/או תמלוג, והכל כמפורט להלן:

1.   ידוע לי כי הארכיון הוא פרויקט ללא מטרות רווח שנועד ליצור פלטפורמה לשימור, להנגשה, להפצה, לתיעוד של החומרים ולקידום מאבקים חברתיים ופוליטיים. בהתאם, הארכיון שואף להנגיש את כלל חומרי הארכיון לציבור הרחב, לאקדמיה ולאקטיביסטים.ות בעבר, הווה או בעתיד.

2.            אני מעניק בזאת לארכיון ו/או לכל גורם אחר מטעמו רישיון שימוש בחומרים המופקדים הכולל את:

2.1.             הזכות לארכיון להעמיד לרשות הציבור (הנגשה לציבור, למשל באינטרנט), לשדר, לבצע בפומבי, להעתיק, לפרסם, ולעשות בחומרים כל שימוש אחר במסגרת כל פעילות הארכיון בכל אמצעי ופלטפורמה בו מוצגים תכניו, ללא תמורה;

2.2.            הזכות לארכיון לבצע כל פעולה בחומרים המופקדים לצרכי ארכוב ושימור החומרים בארכיון.

2.3.            הארכיון יהיה רשאי להעניק לצדדים שלישיים רישיון שימוש בחומרים לשימושים לא מסחריים בלבד, הכוללים בין היתר את העמדתם לרשות הציבור (הנגשתם למשל באינטרנט), שימוש לצרכי מחקר, הוראה, הסברה, חינוך, והנצחה, בין אם על ידי הארכיון או על ידי גורם אחר בהרשאת הארכיון, וזאת למטרות אישיות ו/או חינוכיות בהתאם למטרות האתר.  

2.4.            אני מאשר לארכיון, באופן לא בלעדי, להפקיד את החומר בידי ארכיון אחר, בין בנוסף להפקדה בארכיון ובין במקום הפקדה זו, וזאת לצרכי ארכוב ושימור בלבד.

3.            הצהרות המפקיד:

3.1.            אני מאשר שאני בעל הזכויות המלא והבלעדי בחומרים ו/או ברשותי כל ההרשאות הדרושות על פי דין כדי להעניק לארכיון את רישיון השימוש בהתאם להסכם זה וכי רישיון השימוש שמוענק לארכיון לא מפר זכויות של צד שלישי.

3.2.            אני מצהיר כי החומרים לא פוגעים או מפרים זכויות של צדדים שלישיים, ובכלל זאת לא מפרים זכויות יוצרים ו/או זכות מוסרית ו/או זכות לשם טוב, ו/או זכות לפרטיות של צדדים שלישיים, וכי אין הגבלה או מניעה על פי כל דין, הסכם או כל סיבה אחרת שעשויות למנוע את העלאת החומרים לארכיון, ואת מתן הרישיון לפי הסכם זה.

3.3.            ידוע לי כי הרישיון שאני מעניק לארכיון לשימוש בחומרים כולל את כל רכיבי החומרים ובכלל זאת את כלל האנשים המצולמים בהם. אני מצהיר כי אם הענקת הרישיון לארכיון כפוף לכתבי הרשאה או להסכמה מפורשת של צד שלישי, כגון קבלת כתבי הרשאה מאת מרואיינים, אנשים מצולמים או המתועדים בחומרים, וכן הסכמות הנוגעות להגנת הפרטיות, לזכות הפרסום, לזכויות יוצרים, אדאג לידע את הארכיון על המגבלות הכרוכות בהעלאת החומרים טרם העלאתם לארכיון ובאופן מיידי (אם נודע לי לאחר העלאתם לארכיון).

3.4.            אני מתחייב שאם יחול שינוי בבעלותי ו/או בהרשאות השימוש שניתנו לי מאת המתועדים ו/או מבעלי זכויות בחומרים, אודיע על כך מיידית לארכיון בכתב, אשר יהיה רשאי להסיר את החומרים מהארכיון על פי שיקול דעתו.

3.5.            ידוע לי כי ייתכן כי הארכיון יחליט על פי שיקול דעתו שלא להעלות את החומרים לאתר ו/או שלא להעמידם לרשות הציבור ו/או שלא ייעשה כל שימוש בחומרים, ולא תהיה לי כל טענה כלפי הארכיון בשל כך.

3.6.            אני מסכים כי הארכוב והשימור של החומר המופקד ייעשו בהתאם לנהליו של הארכיון, בהתאם לסטנדרטים מקצועיים מקובלים בתחום ובהתאם לכל דין. בהתאם אני פוטר את הארכיון מכל אחריות לנזק או לאובדן שלא נגרמו עקב רשלנותו.

3.7.            הארכיון ייתן לי קרדיט באתר על פי מדיניות מתן הקרדיטים שלו. ככל שאני אינני יוצר החומרים אביא לידיעת הארכיון את שם היוצר לצורך מתן קרדיט.

3.8.            ידוע ומוסכם עלי כי לא תשולם לי כל תמורה ולא אהיה זכאי לכל תמלוג בגין  השימוש שייעשה הארכיון בחומרים.

3.9.            אני אחראי לכל מצג והתחייבות שהצגתי לארכיון. היה ויתברר כי איזו מהתחייבויותי אינן נכונות, אני מתחייב שאשא במלוא הנזקים שייגרמו לארכיון, ובתוך כך אשפה ואפצה את הארכיון בגין כל נזק, אובדן או הפסד שיגרמו לארכיון בגין הצהרה או התחייבות כוזבת כאמור, לרבות בגין תביעה על ידי צדדים שלישיים בקשר עם השימוש בחומרים.  

 

3.10.         מוסכם על הצדדים כי המפקיד יוכל להסיר את החומרים המופקדים מהארכיון בכל עת בכפוף להודעה בכתב לארכיון לדוא"ל [email protected]. בתוך 60 יום מאישור הארכיון את קבלת הודעה על הסרת החומרים, יוסרו החומרים מהארכיון. מובהר כי לא תתאפשר הסרת חומרים שנעשה בהם שימוש על פי רישיון זה טרם ההסרה כאמור.